Back to Top
 
 
 

HANDVEST voor de ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

1. Teneinde zijn goede werking te verzekeren en om een gezellige omgang met alle leden te behouden, verbindt de Belgian MG Owners Club (BMGOC) - de Club - , om de persoonlijke gegevens, verschaft door de leden, te verzamelen, te inventariseren en op te slaan, in alle doorzichtigheid en vertrouwelijkheid : naam, voornaam, geboortedatum, adres van woonst, postadres, telefoonnummers, vast en/of mobiel, datum van toetreding tot de BMGOC, model en plaatnummer van de wagen(-s) van het merk MG.

2. Deze gegevens worden verzameld met het doel een gegevensbestand van alle leden samen te stellen, wat toelaat de betaling van de lidmaatschappen na te gaan en om de verzending van de lidkaarten voor te bereiden. Verder ook om het tijdschrift "Overdrive" op regelmatige tijdstippen te kunnen bezorgen, om de uitnodigingen om deel te nemen aan nieuwe activiteiten op te sturen, of gewoon om hen in te lichten over het leven van de Club, of om gelijk welke andere reden ook, nuttig geacht door het Comité.

3. De Club verbindt zich eveneens om enkel in zijn midden de namen en voornamen van de echtgenoten/gezellinen, hun postadres en telefoonnummer, vast en/of mobiel, door hen geleverd, te bewaren.

4. De leden kunnen ten alle tijde toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen eveneens ten alle tijd een wijziging of een schrapping van die gegevens aanvragen indien nodig. Het geheel van deze gegevens of bepaalde meer selektief, zullen gewijzigd of verwijderd worden van de gegevensbank van de Club, op eenvoudige aanvraag door het lid.

5. Deze gegevens zullen zonder tijdslimiet bewaard worden, en zonder tegenaanwijzingen vanwege de leden. Zij worden enkel en alleen beheerd door de leden van het Comité, en enkel in het kader van de goede werking van de Club.

6. Behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdigheid van de leden, zullen enkel en alleen de teksten, foto's of video's met vermelding van hun naam, die van hun echtgenoten of partners en co-piloten, alsook alle mogelijke toespelingen over de wagen(-s) waarvan zij eigenaar zouden zijn, uitgegeven worden op de beveiligde website van de Club en in de periodieke 'Overdrive' van de BMGOC.

7. De BMGOC verbindt er zich ook toe om buiten het midden van de Club of aan derden geen enkele persoonlijke gegevens waarover hij beschikt door te spelen, of die ook geen verband zouden hebben met zijn rechtstreekse activiteiten.

8. De Club verbindt zich ook om de persoonlijke levenssfeer van de leden te eerbiedigen, en om alles in het werk te stellen om alle gegevens waarover hij beschikt, te beschermen, in het bijzonder met eerbied voor de "Algemene Verordering Gegevensbescherming", zoals uitgedrukt in deze Handvest.

 

BMGOC 27.01.2021